Polityka ochrony danych osobowych

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1.     Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o  celach i sposobach ich przetwarzania, jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI  ZDROWOTNEJ SZPITAL NA SIEMIRADZKIEGO IM. RAFAŁA CZERWIAKOWSKIEGO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (podmiot wykonujący działalność  leczniczą, wpisany do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę  Małopolskiego o numerze 000000006925).
2.    Dane kontaktowe  Administratora: ul. Henryka Siemiradzkiego 1, 31-137 Kraków, tel. (+12)  634 22 22, (+12) 634 48 78, adres e-mail: sekretariat@siemiradzki.pl, strona internetowa: www.siemiradzki.pl
3.    W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować na adres e-mail: iod@siemiradzki.pl
4.     Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskiwane są co do  zasady tylko od pacjenta, ewentualnie od osób upoważnionych do działania  w jego imieniu. Dane osobowe pacjentów mogą być także przekazywane  Administratorowi przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą w  przypadku kontynuacji udzielania świadczeń lub świadczenia usług  zdrowotnych na rzecz pacjentów tych podmiotów.
5.    W zakresie  dotyczącym wizerunku pacjenta i innych osób przebywających w miejscu  udzielania świadczeń zdrowotnych, Administrator informuje, że część  obiektu zakładu Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego objęta  jest monitoringiem wizyjnym.
6.    Administrator jako podmiot  wykonujący działalność leczniczą, jest zobowiązany do prowadzenia  dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do  oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W  takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia  świadczenia zdrowotnego bądź wystawienia zaświadczenia, o które pacjent  wnioskuje. Jeżeli pacjent podaje Administratorowi swój numer telefonu  czy adres e-mail, to odbywa się to na zasadzie dobrowolności. Niepodanie  informacji w tym zakresie nie będzie skutkowało odmową udzielenia  świadczenia zdrowotnego, lecz może negatywnie wpłynąć na sprawne  wykonanie usługi, a w niektórych wypadkach może powodować zagrożenie dla  zdrowia pacjenta, gdy będzie istnieć konieczność szybkiego przekazania  mu istotnych informacji o jego stanie zdrowia. Pozyskiwanie zgód  marketingowych odbywa się na zasadzie dobrowolności - oznacza to, że  odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług świadczonych  przez Administratora.
7.    Podczas świadczenia usług zdrowotnych  tworzona jest dokumentacja medyczna pacjenta, w której odnotowywane są  informacje dotyczące procesu leczenia. Znajdują się w niej informacje o  stanie zdrowia. W dokumentacji medycznej mogą znaleźć się także  informacje o nałogach pacjenta – dane te zbierane są tylko w zakresie  niezbędnym do postawienia diagnozy i ustalenia właściwego toku procesu  leczenia).
8.    Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przetwarzane są w następujących celach:
1)     ustalenia tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia (zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25  pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie w sprawie rodzajów,  zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania);
2)     prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta  (zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o  prawach pacjenta oraz Rozporządzeniem MZ z dnia 9.11.2015 r.);
3)     realizacji praw pacjenta, np. co udzielania innym osobom informacji o  stanie zdrowia lub udostępniania im dokumentacji medycznej (zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1  Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ z  9.11.2015);
4)    realizacji rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia  (zgodnie z art. 188 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i art. 6 ust. 1  lit. c RODO);
5) właściwej organizacji procesu udzielania świadczeń  zdrowotnych, co wiąże się np. z kontaktem telefonicznym lub mailowym  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO);
6)    dochodzenia  ewentualnych roszczeń jakie przysługują Administratorowi jako  przedsiębiorcy z tytułu wykonywanej działalności leczniczej (art. 6 ust.  1 lit. b oraz f RODO);
7)    zabezpieczenia bezpieczeństwa pacjentów  i prawnie uzasadnionych interesów Administratora – dotyczy to danych z  monitoringu wizyjnego i rozmów telefonicznych (zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. f RODO);
8)    realizacji obowiązków podatkowych, np.  wystawiania faktur za wykonane usługi, co może się wiązać z  przetwarzaniem danych osobowych usługobiorców (zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o  rachunkowości).
9.    W ramach przetwarzania danych osobowych  Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym  profilowania (w rozumieniu art. 22 RODO).
10.    Dane osobowe pacjenta przekazywane są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1)    Narodowemu Funduszowi Zdrowia;
2) innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych;
3)  dostawcom usług z których korzysta Administrator celem zapewnienia  możliwości udzielania świadczeń (np. dostawcom specjalistycznego  oprogramowania, dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom  serwisującym sprzęt diagnostyczny, operatorom pocztowym, itp.);
4)  dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających Administratora w  przypadku ewentualnych sporów i roszczeń związanych z udzielaniem  świadczeń zdrowotnych;
5) osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji jego praw;
6)  podmiotom i organom, którym Administrator zobligowany jest przekazać  dokumentację medyczną pacjenta, określonych w art. 26 ust. 3 ustawy o  prawach pacjenta, w zakresie jakim dotyczy to Administratora.
11.    Dane pacjentów nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
12.     W zakresie dotyczącym danych zawartych w dokumentacji medycznej  Administrator zobowiązany jest do przechowywania tejże dokumentacji  przez okres co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu  (art. 29 ustawy o prawach pacjenta). Jeżeli dane były przetwarzane w  celu dochodzenia roszczeń przetwarzane są one w tym celu przez okres  przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Dane  przetwarzane na potrzeby rachunkowości i wypełnienia obowiązków  podatkowych przetwarzane są przez okres 5 lat liczonych od końca roku  kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane  przetwarzane są na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody, to  Administrator przetwarza je od chwili wyrażenia zgody do czasu jej  cofnięcia. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres  nie dłuższy niż 3 miesiące, chyba że stanowić mają dowód w postępowaniu  prowadzonym na podstawie przepisów prawa (wtedy przechowywane są do  czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania). Po upływie wskazanych  okresów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
13.    Administrator informuje, iż pacjentowi przysługują prawa:
1)  do uzyskania od Administratora potwierdzenia, że przetwarza jego dane, a  jeżeli ma to miejsce, to pacjent jest uprawniony do uzyskania dostępu  do nich (art. 15 RODO);
2) wnioskowania o sprostowanie danych (w  zakresie zgodnym z art. 16 RODO), żądania ich usunięcia (w zakresie  zgodnym z art. 17 RODO), żądania ograniczenia ich przetwarzania (w  zakresie zgodnym z art. 18 RODO), złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych (w zakresie zgodnym z art. 21 RODO), wnioskowania o ich  przeniesienie (w zakresie zgodnym z art. 20 RODO) -
w celu realizacji tych praw pacjent powinien skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany powyżej w ust. 3.
3)  wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów  ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.